Efter att ha fått hjälp med trädfällning i Norrtälje blev jag genast intresserad av hur de bär sig åt. Trädfällning är en process som kräver noggrannhet och säkerhet för att undvika olyckor och skador på både människor och egendom. En viktig aspekt vid trädfällning är att följa trädet naturliga fällriktning för att minimera riskerna. De flesta träd har en tydlig naturlig fällriktning som påverkas av trädets lutning, grenverkets form, och vindriktningen.

Titta så han klättrar och arbetar i trädet! Inget för den höjdrädde.

För att bestämma trädets lutning kan man använda ett lod, ett snöre med tyngd som hjälper till att markera trädets fällriktning. Om trädet har svag ved, som torrträd eller rötade träd, bör de alltid fällas i den lättaste riktningen för att undvika farliga situationer.

Det största arbetet sker innan själva trädfällningen

Innan trädfällning är det också viktigt att inspektera trädet noggrant för att identifiera eventuella problem. Döda, torra eller kraftigt ruttna träd kräver särskild försiktighet. Träd med sådana defekter bör alltid fällas med extra noggrannhet i den lättaste fällriktningen.

Innan själva fällningen är det viktigt att skapa en bra brytmån, vilket är grunden för en säker och precis fällning. Brytmånen ska ha tillräcklig längd och lagom bredd för att ge en bra gångjärnseffekt. En tumregel är att brytmånens längd ska vara minst 80 % av trädets diameter i brösthöjd och bredden ska vara ca 10 % av diameter. För träd som är grövre än 30 cm i diameter räcker det med cirka 3 cm brytmån.

Teknik och utrustning vid trädfällning

För att göra en säker fällning är det viktigt att lära sig att sikta med sågens riktmedel. De flesta sågar har riktmärken för att träffa rätt punkt på trädet vid fällningen. Det är också viktigt att använda rätt teknik för sågningen av fällskäret för att undvika farliga situationer och spjälkning.

Träd med sidolutning är svårare och farligare att fälla än träd som lutar i fällriktningen. Man bör undvika att fälla träd med kraftig sidolutning om det inte är absolut nödvändigt. Om trädets lutning inte tillåter att man sågar bakifrån bör man använda metoder med instick för att säkert fälla trädet.

Vid fällning nära bebyggelse är det viktigt att ha kontroll över trädet fallriktning och längd för att undvika skador på byggnader eller annan egendom. Det finns olika metoder och tekniker för trädfällning beroende på trädstorlek, lutning och andra förutsättningar.

Slutligen är det alltid viktigt att använda rätt utrustning och skyddsutrustning vid trädfällning för att minimera riskerna och arbeta säkert.

Om du behöver professionell hjälp med trädfällning i Norrtälje rekommenderas att anlita en trädfällare med erfarenhet och kompetens för att utföra arbetet på ett säkert sätt.