Vad är ett lågspänningsställverk?

El är en oerhört viktigt del av samhället. För att elen och fördelningen av el ska fungera behövs flera komponenter. Ett ställverk är en sådan komponent. Ställverk finns i stationer i elkraftsnät och industrianläggningar för att fördela ut strömmen. Man kan beskriva det som att i varje “vägkorsning” finns ett ställverk som leder elströmmen rätt. Ställverket hanterar inkommande och utgående elledningar med olika spänning. Till detta hör även transformatorer som ser till att anpassa spänningen mellan områdena. Ett lågspänningsställverk är som namnet antyder ett ställverk med lågspänning.

Hur fungerar ett lågspänningsställverk?

Ett lågspänningsställverk fungerar, i likhet med andra typer av ställverk, så att det fördelar ut strömmen till flera ledningar i elnätet eller industrianläggningen. Det leder elströmmen rätt. Denna typ av ställverk har dock en större flexibilitet jämfört med de med högre spänning och om det uppstår något fel så får du reda på det direkt.

Vad är skillnaden mellan ett lågspänningsställverk och ett mellanspänningsställverk?

Skillnaden mellan ett lågspänningsställverk och ett mellanspänningsverk är kapaciteten. Ett mellanspänningsverk arbetar i distributionsnät och stora industrier. Medan ett lågspänningsställverk används till exempelvis bostäder, kontor, mindre industrier och byggnader. En annan skillnad är att lågspänningsställverk erbjuder en större flexibilitet och har längre livslängd jämfört med ett mellan- eller högspänningsställverk. Det är normalt sett också ett säkrare alternativ.

Inom vilka branscher/industrier används lågspänningsställverk?

Lågspänningsställverk används normalt sett inte i större industrier, där används istället mellan- eller högspänningsställverk om det är stora anläggningar. Det används istället i lite mindre verksamheter och lättare industrier som inte kräver samma höga kapacitet att fördela strömmen. Offentliga byggnader som kräver en hel del ström, såsom sjukhus och skolor är ett exempel där det används. Flerbostadshus är ett annat exempel, exempelvis när man ska fördela ström mellan två fastigheter.